about

سیستم نمره دهی به شرح زیر می باشد:

تست های پایانی هر درس و فعالیت های کلاسی، 50 درصد از نمره کل را تشکیل می دهد. امتحان شفاهی آخر ترم، مهمترین بخش ارزیابی را تشکیل می دهد و دارای 35 درصد از نمره کل می باشد و باقی 15 درصد از نمره کل، به کتاب داستان مربوط به همان سطح تخصص داده شده است.

زبان آموز با کسب نمره 75 به بالا مجاز به شرکت در ترم بعد می باشد.

قوانین آموزشی:

ضمن خوش آمدگویی به شما زبان آموزش جدید به موسسه فرهنگی هنری زبان پرشیا "PLI "، توجه شما را به نکات ذیل جلب می نمایم. امید است که باتوجه و اجرای این موارد، آموزشی مفید و محیطی آرام را برای آموزش خود فراهم آورید:

  • همواره به بردهای اطلاعات و سایت موسسه توجه فرمایید.
  • در ورود و خروج به موسسه نظم و ترتیب داشته و از تأخیر ، تعجیل و قیمت پرهیز نمایید.
  • از پاسخگویی به تلفن همراه و رفت و آمد غیر ضروری به خارج از کلاس خود داری نمایید.

قوانین غیبت و تأخیر:

  • دو غیبت اول مجاز ، بدون کسر نمره می باشد.
  • غیب سوم و چهارم: مجاز ، به ازاء هر غیبت دو نمره کسر می گردد.
  • بیشتر از چهار غیبت : دانشجو مجاز به شرکت در امتحان شفاهی پایان ترم نمی باشد و هر دو تأخیر معادل با یک غیبت می باشد.